Nhập đầy đủ họ tên bằng tiếng Việt có dấu và ngày tháng năm sinh.

Các từ viết tắt của Giải thưởng như sau:
HD (Honor Roll of Distinction Certificate): Top 1% thí sinh có điểm cao nhất kì thi, thí sinh từ 23 điểm trở lên đạt chứng chỉ này
H (Honor Roll Certificate): Top 5% thí sinh có điểm cao trong kì thi, thí sinh từ 19 điểm đến dưới 23 điểm sẽ đạt chứng chỉ này
A (Certificate of Achievement): Thí sinh lớp 6 (hoặc bé hơn) được từ 15 điểm trở lên sẽ đạt chứng chỉ này
G (Gold): Vàng (Nhất trường)
S (Silver): Bạc (Nhì trường)
B (Bronze): Đồng (Ba trường)

Involve Image